Home

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กองคลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Update ข่าวสารกองคลัง

คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 25 กันยายน 2562

 ประกาศ

           ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 กองคลังจะโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล        ข้าราชการและค่าเล่าเรียนบุตรผ่านระบบ KTB Corporate Online

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
สามารถ download ได้ที่นี่
<<DOWNLOAD>>

หนังสือเวียน ที่ ศธ0501(1)/ว1806 และ กค1004/สนค./35/2561

สามารถดาวน์โหลดรหัสกิจกรรมหลัก และ รหัสงบประมาณ ปี2562 ได้ที่นี่

     >>>>>>>>>  รหัสกิจกรรมหลัก 2562      >>>>>>>>> รหัสงบประมาณปี 2562

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (31 สิงหาคม 2561)

วีดิทัศน์ประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (30 สิงหาคม 2561)

กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม

ดาวโหลดได้ที่ >>>>>>>   ด่วนที่สุด กค ๐๔๐๕.๔/ว๓๗๙

คู่มือการค้นหารหัส UNSPSC ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ >>> http://www.thaitobacco.or.th/th/wp-content/uploads/2017/08/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA-UNSPSC.pdf

คู่มือการกดเสร็จสิ้นโครงการ  >>>>>>  เสร็จสิ้นโครงการ

***ขณะนี้ทางเว็บไซด์ยังไม่เปิดบริการถาม-ตอบในเว็บไซด์นี้  ขออภัยในความไม่สะดวก***

ประกาศ !

ยกเลิกมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2555 และให้ใช้พ.ศ.2561

 

        สามารถกด Link เพื่อดูหนังสือเวียนได้ตามหัวข้อ

1.1 การเผยแพร่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว๑๐๓ กรมบัญชีกลาง

1.2  เทคนิคการบริหารงานด้านการซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ                                         ที่ ศธ ๐๕๕๒.๑๐/๒๘๔  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

1.3  หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๒๐  กระทรวงการคลัง

 

         ตามที่มหาวิทยาลัย  ทำเรื่องเปลี่ยนแปลง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าครุภัณฑ์ ฝ่ายงบประมาณ ขอแจ้งรหัสงบประมาณใหม่   เพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป

รายการปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 48 ชั้น 4  รหัส 2016634003410003  เปลี่ยนเป็น  ครุภัณฑ์เครื่องอัดต่อเนื่องอัตโนมัติระบบสุญญากาศ  รหัส 2016634003120016  แทน  ตามหนังสือสำนักงบประมาณ   ด่วนที่สุด  ที่ นร 0722/5774  ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถดูหนังสือเปลี่ยนแปลงได้ตาม Link นี้     >>>>>>>     ทำเรื่องเปลี่ยนแปลง งบลงทุน                                            

หนังสือประกาศ จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง  >>>>>>    จัดทำจัดซื้อจัดจ้าง

อบรมจัดซื้อจัดจ้างเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ >>>>>>>

e-GP การจัดซื้อจัดจ้าง EP1 

                                                        e-GP การจัดซื้อจัดจ้าง EP/2 (ช่วงบ่าย)