เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 นางสาวรุ่งอรุณ แพ่งเกษม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง จัดประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และดำเนินการตามนโยบายเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โดยผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ทุกคนมีมติเห็นชอบไม่รับของขวัญ และของกำนัล เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร

การเข้าใช้งานระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย(Web Vendors)
ตารางกำหนดการโครงการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมที่นั่งบนรถบัส ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฏาคม 2565 ณ โรงแรม เอ-วันกรุ๊ปจังหวัดชลบุรี (รถจอดหน้าตึกอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี

  ประกาศ รอบ 3   รายชื่อนักศึกษาที่ไม่สามารถโอนเงินได้เนื่องจากไม่ผูกพร้อมพย์กับบัตรประชาชน หรือ บัญชีถูกปิด  “”ขอนศ.ทีมีรายชื่อต่อไปนี้ให้ติดต่อธนาคารของตนเอง โดยด่วนที่สุด ****วิธีเช็คว่าได้ผูกพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารใด ทำได้ดังนี้    ไปที่เว็ป เป๋าตัง คลิกไปที่โอนเงิน กรอกรหัสบัตรประชาชน และระบบจะชื่อธนาคารที่นักศึกษาผูกพร้อมเพย์ไว้***
ประกาศ    มาตราการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4

ทางกองคลัง ได้ดำเนินการคืนเงิน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2563 ให้กับนักศึกษา จำนวนเงิน 3,150 บาท ตามบัญชีธนาคารฯ  ที่นักศึกษาแจ้งมา เรียบร้อยแล้วนะคะ
*** หมายเหตุ *** หากนักศึกษาท่านใด (เฉพาะรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 63) ยังมิได้ส่งเอกสารการขอรับเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้นักศึกษา นำหลักฐานการขอรับเงิน ไปส่งที่ สำนักงานคณะของตนเอง โดยเร็วที่สุด เอกสารการขอรับเงิน ประกอบด้วย
1. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารฯ ที่มีชื่อของนักศึกษา
2. สำเนาบัตรนักศึกษา/สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาถูกต้อง

รายงานผู้สอบบัญชี ปี2563

รายงานผู้สอบบัญชี ปี2564

รายงานผู้สอบบัญชี ปี2565

แบบแจ้งรายละเอียดการขยายการกันเงินเหลื่อมปีสำหรับ PO (บส.01)
ตัวอย่างขยายกันเงิน (งบประมาณ) แบบ บส.01
ตัวอย่างขยายกันเงิน (เงินรายได้)
ประกาศ มาตราการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ไม่สามารถโอนเงินได้เนื่องจากไม่ผูกพร้อมพย์กับบัตรประชาชน และ บัญชีปิดขอ
“”ขอนศ.ทีมีรายชื่อต่อไปนี้ให้ติดต่อธนาคารของตนเองเพื่อทำการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนและตรวจสอบบัญชีที่ปิด ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 “”นี้เพื่อทาง มหาวิทยาลัยจะได้ทำการโอนเงินต่อไป
รหัสกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2566
รหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566
รหัสกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2565 New GFMIS
รหัสงบประมาณ ปี2565 New GFMIS
รายละเอียดกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2565 New GFMIS
รายละเอียดกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2564
แบบฟอร์มรายงานสถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวอย่างรายงานสถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รหัสข้อมูลกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รหัสงบกลางกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การสร้างรหัสย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ระเบียบกระทรงการคลัง

   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศฉบับที่ 3 พศ. 2555

  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  ระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน2562